නිෂ්පාදන පුවත්

  • කාර් රික්තක පොම්පයක් ක්රියා කරන්නේ කෙසේද?

    මෝටර් රථ වැකුම් පොම්පයේ කාර්යභාරය: හැඳින්වීම මගී මෝටර් රථ සහ සැහැල්ලු වාණිජ වාහනවල තිරිංග පද්ධතිය ප්‍රධාන වශයෙන් සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය ලෙස හයිඩ්‍රොලික් පීඩනය භාවිතා කරයි.බල ප්‍රභවයක් සැපයිය හැකි වායුමය තිරිංග පද්ධතිය හා සසඳන විට එයට b...
    වැඩිදුර කියවන්න
  • කාර් වැකුම් පොම්පයක කාර්යය කුමක්ද?

    මෝටර් රථ රික්තක පොම්පයේ කාර්යය වන්නේ ඍණ පීඩනය ජනනය කිරීම සහ එමගින් තිරිංග බලය වැඩි කිරීමයි.ඩීසල් එන්ජින් මගින් ධාවනය වන වාහන සඳහා, රික්තක ප්‍රභවයක් සැපයීම සඳහා රික්තක පොම්පයක් සවි කර ඇති අතර, එන්ජිමට සම්පීඩන ජ්වලන CI ඇති බැවින්, එම ලෙව්...
    වැඩිදුර කියවන්න